Tipsa en vän
Västervik den 22 november 2016

Mångbruk skapar nya jobb i skogen

Träd mot blå himmel

Arbetet med regeringens nationella skogsprogram går nu in i ett nytt skede. I början av hösten lämnade de fyra arbetsgrupperna sina rapporter. Nu har deras underlag även varit ute på remiss. Ekoturismföreningens yttrande utgår ifrån turismens möjligheter att runt vilda och vackra skogar skapa jobb, tillväxt och exportintäkter.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, vill att det nationella skogsprogrammet ska leda till jobb, hållbar tillväxt och en växande bioekonomi. / Foto: Kristian Pohl - Regeringskansliet

Våren 2014 bjöd dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson in till ett dialogmöte om ett nationellt skogsprogram. Ett par månader senare bildades ett särskilt programråd, där bland annat Ekoturismföreningen fick en plats. Dagens regering ärvde skogsprogrammet och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ger följande bakgrund till satsningen:
- Jag vill att skogsprogrammet ska bidra till vår vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. I Sverige har vi en unik möjlighet att ta vara på vår skog och kombinera den med vår innovationskraft. På så sätt skapas nya produkter och tjänster, samtidigt som fossila råvaror ersätts, utsläppen av växthusgaser minskas och arbetstillfällen på landsbygden skapas.

Det nationella skogsprogrammet har inkluderat regionala dialogmöten, fyra arbetsgrupper och möten där landsbygdsministern har träffat olika aktörer. Bland annat träffade Sven-Erik Bucht viltskådningsföretaget WildSweden i våras. / Foto: Staffan Widstrand

Hösten 2015 inledde Sven-Erik Bucht sin Sverigeturné i form av fyra regionala dialogmöten om framtidens skogsbruk. Här medverkade Ekoturismföreningen både med föreläsare och deltagare, och på dialogmötet i Östersund var fokus på hur skogsprogrammet kan stärka turism och ekoturism. Förra hösten tillsatte regeringen även fyra arbetsgrupper med bred representation från bland annat skogsföretag, markägare, forskning, besöksnäring, och frilufts- och miljöorganisationer. Grupperna samlades kring fyra fokusområden som tillväxt och mångbruk, virkesproduktion och övriga ekosystemtjänster, främjande av biobaserade produkter och energi, och slutligen internationella skogsfrågor. Ett år senare överlämnade arbetsgrupperna sina rapporter, som under hösten har varit ute på remiss.

Leif Öster, skogsägare och ekoturismföretagare, har företrätt besöksnäringen och Ekoturismföreningen i det nationella skogsprogrammet. / Foto: Dalagård

Leif Öster, sakkunnig i skogsfrågor och företrädare för besöksnäringen i regeringens programråd, summerar Ekoturismföreningens remissyttrande:
- Vår utgångspunkt är att ett mer besökvänligt skogsbruk kan bidra till fler jobb på landsbygden, regional tillväxt och växande exportintäkter. Redan idag är våra skogar en värdefull bas för turismen och dess årliga bidrag till landets turismintäkter kan uppskattas till någonstans mellan fem och 20 miljarder kronor. Men ett mångbruk kräver balans och prioritering mellan olika brukare, vilket i sin tur förutsätter en samsyn kring centrala begrepp som ”hållbart skogsbruk”. Här tvingas vi tyvärr konstatera att de fyra arbetsgrupperna har olika ståndpunkter och uppfattningar. Det ger en splittrad och oklar bild av hur politiska mål ska uppnås och hur olika intressen ska vägas mot varandra.
- Vi gillar flera av gruppernas målbilder som att ”mångbruk av skogar leder till … nya typer av jobb skapas och landsbygden blomstrar”. Därför ställer vi oss bakom förslag om att öka kunskapen om mångbruk av skogens resurser, men med preciseringar om att friluftsliv och naturturism med fördel hålls isär och att naturbaserad turism tydligt definieras som en näring.

En av skogsprogrammets arbetsgrupper menar att natur- och ekoturism i skyddade skogar måste gynnas, stimuleras och marknadsföras. / Foto: Per Jiborn

- I vårt remissvar, fortsätter Leif Öster, poängterar vi också att en av mångbrukets största utmaningar är att arbeta fram och förankra modeller där även mark- och skogsägare får del av turismens intäkter. Idag är det brist på dylika lösningar. Därför välkomnar vi förslagen att naturbaserad turism i högre grad än idag ska växa och blomstra i skyddade skogar och områden. Exempelvis borde omgående insatser runt nationalparker och Sveaskogs ekoparker prioriteras av regeringen. I andra hand bör ett mångbruk utvecklas på offentligt ägda marker, eftersom staten, regioner och kommuner får betydande skatteintäkter från turismen. Här kommer det nyligen inledda arbetet med en besöksvänlig buffertzon i Tiveden att spela en viktig roll. När det gäller privata skogsägare vill vi se åtgärder som stimulerar fler markägare att aktivt medverka i och ta del av turismens intäkter.
- Sammanfattningsvis menar vi att jämfört med andra näringar har naturbaserad turism särskilt goda förutsättningar att axla en roll som jobbmotor på svensk landsbygd. Regeringen kan bidra till en sådan jobbpolitik utanför våra städer, genom att främja en positiv utveckling och process kring mångbruk och besöksvänligt skogsbruk, avslutar Leif Öster.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka