Tipsa en vän
Västervik den 8 december 2016

Utveckla istället för avveckla

Naturguidesutbildning

Vårens massiva kritik mot att urholka utbildningen kring naturturism på gymnasiet ledde till att Skolverket utredde en ny inriktning kring naturturism. Hoppet om en vassare utbildning tändes, men grusades ganska omgående. Under hösten gjorde Skolverket helt om och föreslår nu att regeringen begränsar naturturismen på gymnasiet.

Vårens kritik var massiv och omfattande mot Skolverkets förslag att begränsa möjligheten att utbilda sig inom naturturism på gymnasienivå. / Foto: Älvdalens Utbildningscentrum

Tidigare i år föreslog Skolverket att begrepp som djur, skog, fiske, naturupplevelser och rekreation skulle utgå som examensmål på gymnasieskolans naturbruksprogram. Förslaget mötte hård kritik från en lång rad tunga remissinstanser som exempelvis Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Ekoturismföreningen. Totalt lämnades över 40 remissyttrande in, varav i stort sett alla var kritiska till att begränsa naturturismen på gymnasiet. Trots detta förslog Skolverket senare i april att begreppen med anknytning till naturturism skulle tas bort, men öppnande samtidigt för möjligheten att naturturism skulle bli en egen ny inriktning inom naturbruksprogrammet. En referensgrupp med företrädare från Ekoturismföreningen och Naturbrukskolornas förening tillsattes. Under sommaren skrev därför Skolverket i ett internt arbetsmaterial ”att Naturbruksprogrammet, förutom de fem inriktningar som föreslogs i den tidigare regeringsredovisningen, även ska omfatta en sjätte inriktning med beteckningen naturturism.”

Jeppe Klockareson, representerade Ekoturismföreningen i sommarens arbete med en ny särskild inriktning kring naturturism på naturbruksprogrammet. / Foto: Fair Travel

Jeppe Klockareson, som jobbar med hållbar turismutveckling på bland annat olika eftergymnasiala utbildningar runt om i Sverige, representerade Ekoturismföreningen i arbetet.
- I början av sommaren var siktet inställt på att naturturismen skulle få en egen inriktning inom naturbruksprogrammet. Vi diskuterade branschens framtida kompetensförsörjning, antal gymnasiepoäng och olika yrkesutgångar. I augusti deltog Ekoturismföreningen på ett välbesökt samrådsmöte där merparten, med undantag för företrädare för bland annat skogsbruket, var positiva till att stärka naturturismens roll på gymnasiet. Veckan efter togs första steget för att bilda en särskild yrkesnämnd för svensk naturturism, när över 15 organisationer och myndigheter träffades, berättar Jeppe Klockareson.

I september förändrades hela upplägget. På ett möte med det nationella rådet för naturbruksprogrammet valde företrädarna för de befintliga inriktningarna djur, lantbruk, skog och trädgård att ifrågasätta behovet av särskild inriktning för naturturism.
- Vi blev helt tagna på sängen, säger Jeppe Klockareson och fortsätter:
- Tillsammans med Anders Grahn från Sveriges Jordägareförbund reserverade jag mig mot skrivningen i mötesprotokollet "att naturbruksprogrammet inte ska utökas med någon ny inriktning naturturism."  

Skolverket hävdar att efterfrågan på elever utbildade inom naturturism är otillräcklig för att motivera en egen särskild inriktning. / Foto: Älvdalens Utbildningscentrum

I mitten av november blev det helt klart att Skolverket hade ändrat uppfattning. I sin redovisning till regeringen skriver verket ”att arbetslivets behov av gymnasieutbildade elever inom området naturturism ännu inte är tillräckligt stort för att motivera ett förslag om en sjätte inriktning på naturbruksprogrammet.” I beslutsunderlaget till regeringen framför Skolverket tre huvudsakliga skäl för sin förändrade ståndpunkt.
”Denna slutsats är primärt grundad på

  • att arbetslivets reella efterfrågan på elever utbildade på naturbruksprogrammet inom området naturturism är förhållandevis låg,
  • att ett införande av en ny sådan inriktning inte stöds av de nationella programråden
  • samt att tidigare till regeringen föreslagna strukturförändringar på naturbruksprogrammet tillsammans med de nuvarande examensmålen och programstrukturerna för hotell- och turismprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet täcker behoven.”

 

Anneli Gunnars anser att Skolverkets underlag är missvisande och ofullständigt. / Foto: Älvdalens Utbildningscentrum

Anneli Gunnars, rektor på Älvdalens Utbildningscentrum och vice ordförande i Naturbruksskolornas Förening, är kritisk till Skolverkets agerande.
- Beslutsunderlaget till regeringen är bristfälligt, ensidigt och saknar viktig information.  Bland annat klargörs det inte att naturturismens branschföreträdare i programrådet reserverade sig mot rådets ståndpunkt och att en ny och sjätte inriktning faktiskt var på väg att utvecklas under sommaren. Inte heller redovisas att vårens inlämnade remissvar över lag var kritiska till att begränsa naturturismen på gymnasiet, att samrådsmötet i augusti i huvudsak var positiv till att utveckla naturturismen på gymnasienivå och att intresset för att bilda en egen yrkesnämnd var anmärkningsvärt stort, säger Anneli Gunnars och fortsätter:
- Vi ifrågasätter också Skolverkets slutsatser kring branschens efterfrågan på kompetens inom bland annat sportfiske, jakt, natur och äventyr. Vi har tagit del av och bearbetat samma material som Skolverket och kommer till andra slutsatser. Uppgifter som att 90 procent har jobb efter ett år har utelämnats av Skolverket, liksom att andelen som är i branschjobb är hög om man jämför mot de svenska yrkesprogrammen i snitt. Enligt SCB är snittet 34 procent när det gäller jobb i bransch, Skolverkets siffra för naturturismutbildningarna är 39 procent och vi hävdar att det ska vara 49 procent. Oavsett vilket, har utbildningar kring naturturism en högre efterfrågan från branschen jämfört med yrkesprogrammen i snitt.

Naturturism är en näring för landsbygden där intäkter från besökare kombineras med andra traditionella gröna näringar som jord- och skogsbruk. / Foto: Staffan Widstrand

Även Jeppe Klockareson från Ekoturismföreningen ifrågasätter Skolverkets underlag, slutsatser och hantering av frågan.
- Vi menar att Skolverkets slutsats att en ny inriktning kring naturturism ”inte stöds av de nationella programråden” är en övertolkning av vad som skrivs i de aktuella protokollen. Där anges att rådet för Barn- och fritidsprogrammet väcker frågor kring en ny inriktning, medan rådet för Hotell- och turismprogrammet menar att naturturism ryms inom någon av de befintliga inriktningarna på Naturbruksprogrammet. Däremot är det sistnämnda rådet sannolikt inte medvetet om att det alternativet försvann, när Skolverket i våras strök ett antal examensmål med bäring mot just naturturism, säger Jeppe Klockareson och tillägger:
- Naturturism är först och främst en näring för landsbygden. Eftersom det är en bransch som präglas av tydliga säsonger är det också viktigt att utveckla ett mångbruk kring olika naturresurser som skog, småskaligt jordbruk och skärgård. Bo på Lantgård är ett typexempel där livsmedelsproduktion kombineras med turism. Andra exempel är när den egna skogen både brukas traditionellt och används för att producera naturupplevelser. Därför är naturbruksgymnasierna naturturismens naturliga hemvist. 

En ny inriktning kring naturturism skulle även möjliggöra en vassare utbildning av förare av skogsmaskiner. / Foto: Per Jiborn

Under översynen av naturbruksprogrammet har även skogsindustrins önskemål om en bättre utbildning för skogsmaskinsförare aktualiserats. En annan fråga gäller behovet av att begränsa den så kallade ekonomiska överkompensation som vissa utbildningar har beskyllts för när dyra skogsmaskinutbildningar har kombinerats med billigare guideutbildningar.
- Vi respekterar andra näringars behov av utbildad arbetskraft och tycker att Skolverkets ska lyssna på skogsbrukets önskemål om en mer professionell utbildning av förare av skogsmaskiner. Men den respekten bör rimligtvis vara ömsesidig och även gälla naturturismens behov av bättre anpassade utbildningar. En särskild inriktning för naturturism skulle lösa båda branschernas behov och dessutom minska risken för så kallad ekonomisk överkompensation. Därför blir jag bekymrad när företrädare för andra branscher anser att de är bättre lämpade att bedöma naturturismens kompetensbehov, än den förening som har arbetat med naturturismens utveckling i mer än 20 år. 

Skolverkets förslag hotar på sikt regeringens viktiga satsningar på exempelvis en konkurrenskraftig fisketurism via Visit Sweden. / Foto: FishYourDream

Nu ligger frågan om naturturismens framtid inom gymnasieskolan på regeringens bord. Skolverkets förslag är att examensmål kring naturturism tas bort, samtidigt som en särskild inriktning för naturturism inte blir verklighet.
- Det ser mörkt ut för framtida utbildningar kring naturturism på gymnasiet. Vi hoppas därför att utbildningsdepartementet och ansvariga ministrar verkligen sätter sig in i frågan. I så fall kan beslutet bara bli ett - att stoppa Skolverkets förslag. Det aktuella förslaget från Skolverkets går ju på tvärs mot Stefan Löfvens löften i två regeringsförklaringar att stärka och ta tillvara natur- och ekoturismens potential. Dessutom underminerar Skolverkets förslag på sikt flera av regeringens viktiga satsningar på natur- och ekoturism via Visit Sweden, Tillväxtverket och landsbygdsprogrammet, avslutar Anneli Gunnars.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka