Tipsa en vän
Västervik den 13 september 2017

Åsnen på regeringens bord

Sjön Åsnen i södra Småland

Förslaget om en ny nationalpark i västra Åsnen har nu lämnats över till regeringen. Den blivande parken välkomnas av de flesta remissinstanserna, men några olösta knutar återstår om hur parken på en och samma gång kan förvaltas för minnesvärda kvalitetsupplevelser, minsta möjliga slitage och största möjliga regionala utveckling.

Havsörnen har under de senaste åren etablerat sig i Åsnen. / Foto: Staffan Widstrand

Nyligen överlämnade Naturvårdsverket sitt förslag om bildandet av Åsnens nationalpark till regeringen. I underlaget ges en bakgrund till bildandet av Sveriges 30:de nationalpark, dess syfte och värde för naturskydd, rörligt friluftsliv och lokal ekonomi. Vidare presenteras förslag till föreskrifter, skötselplan och det samråd som har föregått bildandet. Ett fyrtiotal remissinstanser yttrade sig under sommaren och svaren är övervägande mycket positiva till en ny nationalpark i södra Småland.

Ett par utmaningar och frågor återstår dock att lösa. Några av dessa lyfts fram i remissvaret från den lokala föreningen Destination Åsnen, som företräder traktens besöksnäring och vill utveckla Åsnen som ett attraktivt resmål för såväl internationella som svenska besökare.
Innehåll och andemening i deras remissvar överensstämmer till stor del med de synpunkter som Ekoturismföreningen tidigare har framfört. Bland annat understryker Destination Åsnen behovet av att dimensionera en växande biltrafik och särskilt då besökare med husbil. Föreningen ifrågasätter även förslaget om båttrafik genom parken på upp till 20 knop och menar att detta kan störa både fågelliv och besökare i parkens inre zon. Ett kärnområde som enligt skötselplanen ska präglas av orörd natur, stillhet och vildmarkskänsla. Vidare menar föreningen att cyklister och vandrare i högre grad behöver hållas isär för att undvika olyckor och oönskad friktion mellan två olika grupper av användare. Traktens besöksnäring vill även stärka den sedan länge etablerade Åsnentillsynen. 

Genom nationalparken går flera populära kanotleder. En utmaning handlar om hur dessa ska hanteras i förhållande till önskemål om relativt höga hastigheter för motorbåtar på sjöns farleder. / Foto: Staffan Widstrand

I sitt remissvar framhåller också föreningen Åsnens strategiska läge för internationella besökare, vikten av att hålla isär naturturism och rörligt friluftsliv och betonar vikten av att definiera turismen som en näring. Destination Åsnen efterlyser därför ett närmare samarbete mellan offentlig förvaltning, traktens besöksnäring och markägare.
”Vi anser att samarbetet med det offentliga måste utökas till att omfatta även företagsamheten och ägare inom hela Åsneområdet där givetvis nationalparken kommer att i fortsättningen vara en viktig del. Att finna nya gemensamma arbetssätt och metoder mellan berörda intressenter för detta bör prioriteras.”

Detta ligger i linje med Ekoturismföreningens önskemål om ett helhetsperspektiv och förslag om att komplettera föreskrifter och skötselplan med en lokal utvecklingsplan för Åsnens natur- och ekoturism. Ett förslag som även Visita - Svensk Besöksnäring ställde sig bakom i sitt remissvar från i somras:
”Men om vi vill att naturturismen ska bidra till att stärka det lokala företagandet och sysselsättningen så är det av största vikt att infrastrukturen utanför nationalparken utnyttjas och att långsiktiga samarbeten byggs upp mellan förvaltning, naturturistföretagare och destinationsutvecklare som verkar i nationalparkens närhet. Visita saknar detta perspektiv i föreskrifterna. Hur kan förvaltning och traktens besöksnäring tillsammans bidra till bästa möjliga kvalitetsupplevelser, minsta möjliga slitage och största möjliga ekonomiska utveckling av området runt om parken.”

Länkar:

 

 

Tillbaka