Tipsa en vän
Västervik den 15 oktober 2017

Brett stöd för Laponiaförvaltning

Sarek med Rapadeltat

I norr diskuteras den framtida förvaltningen av Laponia. Förra årets utvärdering och en färsk remissomgång ger den nya lokala förvaltningen ett brett stöd. Samtidigt pekar både utvärderingen och flera remissvar på behovet av att utveckla världsarvets turism. En utmaning som även är aktuell i många andra svenska nationalparker.

Världsarvet Laponia består av fyra nationalparker och två naturreservat. / Foto: Carl-Johan Utsi

Världsarvet Laponia, som består av fyra nationalparker och två stora naturreservat, är Europas största sammanhängande och skyddade naturlandskap. Sedan 2011 förvaltas världsarvet av den ideella föreningen Laponiatjuottjudus, som är en unik lokal form av förvaltning. I föreningens styrelse sitter företrädare för nio samebyar, Gällivare och Jokkmokks kommun tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten.

Förra året utvärderades modellen och nyligen avslutades en remissomgång om Laponiaförvaltningens framtid. Utvärderingens slutsats blev att den nya modellen har förbättrat den lokala förankringen, vilket även är en uppfattning som får brett stöd i flertalet av de drygt 30 remissvar som inkommit till Miljö- och energidepartementet.
- Vi är av samma åsikt och noterar även att många naturturismföretagare runt om i Sverige efterfrågar en ökad lokal delaktighet i förvaltningen av skyddad natur, säger Per Jiborn, Ekoturismföreningens generalsekreterare och fortsätter;
- För en ansvarstagande besöksnäring är en inkluderande lokal förankring avgörande för att kunna bedriva hållbar näringsverksamhet i känsliga områden. Därför framför vi i vårt remissvar att den nya förvaltningen av Laponia måste fortsätta att vidareutvecklas.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Jokkmokk går mot strömmen

En stor del av världsarvet Laponia, inklusive Sarek med Rapadalen, ligger i Jokkmokks kommun. / Foto: Staffan Widstrand

De styrande partierna i Jokkmokks kommunpolitik går däremot mot strömmen. Kommunalrådet Robert Bernhardsson (S) har föreslagit att Laponiaförvaltningen ska avvecklas och att uppgiften bör tas över av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen. I en intervju i P4 Norrbotten förklarade kommunalrådet att ”det som kan bli bättre det är ju att man får en aktiv styrning mot besöksnäringen. I och med att regeringen har sagt att besöksnäringen är en viktig tillväxtfaktor i Sverige, tror vi att det skulle avspegla sig på myndigheternas uppdrag.”

Per Jiborn kommenterar förslaget på följande vis:
- Vi uppskattar givetvis att Jokkmokks kommunalråd vill utveckla turismen i världsarvet, men att avveckla dagens lokala Laponiaförvaltning och låta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket ta över ansvaret för det uppdraget, tror vi inte är den bästa lösningen.

Rapadalens älgar i Sarek är välkända och lockar internationella besökare till Laponia. / Foto: Staffan Widstrand

Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten som pekas ut som lämpliga förvaltare av Laponia ser inte sig själva i det uppdraget. I deras remissvar menar de istället på att ”Laponiatjuottjudus har potentialer att fortsätta att utvecklas till en föredömlig samförvaltning” och att förvaltningsformen ”i allt väsentligt fungerar väl”.

Även den regionala destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board vill vidareutveckla förvaltningen av Laponia.
- Världsarvet är en fantastisk nationell och internationell attraktion som skapar affärsmöjligheter för besöksnäringen inom, men framför allt runt området. Utmaningen handlar om att få fler att bo på våra lokala lodger och hotell, äta på områdets restauranger och att boka guidade aktiviteter för att ta del av vår eftertraktade naturnära livsstil och unika utomhuskultur, säger Erika Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board och tillägger:
- En växande turism är inte samma sak som massturism. För Laponia behöver vi säkerställa en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökade intäkter för varje gästnatt. Vi ser allt fler ansvarsfulla resenärer som inte vill belasta eller orsaka skador på ett genuint resmål, utan istället snarare bidra till dess sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling.

Gör näringen delaktig i utvecklingsprocessen

Laponia med samisk kultur, storslagna fjällvyer och spirande ekoturism har en stor potential för att skapa nya jobba och lokala turismintäkter. / Foto: Staffan Widstrand

Förra årets utvärdering slår även fast att naturturismens möjligheter inte har tagits tillvara på ett optimalt vis. Förklaringar till detta är otillräckliga resurser, kompetensbrist och frånvaro av en långsiktig planering där svåra frågor fått vänta.
- Ansvaret för en hållbar utveckling ligger hos oss alla. Och vi ser ett stort värde i att fler företag i området väljer att jobba utifrån ekoturismens sex grundprinciper där en ansvarsfull näring bidrar såväl till skydd av naturmiljöer som till lokalsamhällets välbefinnande, säger Erika Mattsson och fortsätter:
- Vi önskar att Laponiatjuottjudus nu aktivt inkluderar traktens besöksnäringsföretag, lokala och regionala destinationsorganisationer samt Ekoturismföreningen i den fortsatta utvecklingsprocessen. Det kommer kunna skapa värden för samtliga parter, säger Erika Mattsson. 

Frågorna och utmaningarna om hur turismen ska blomstra i skyddad natur gäller även Sveriges blivande nationalpark i västra Åsnen i Småland. / Foto: Ingela Eriksson

Per Jiborn menar att avsaknaden av nationellt ramverk med direktiv kopplat till främjandet av en livskraftig besöksnäring är en viktig bidragande orsak till att även Laponiatjuottjudus mål inte har uppnåtts. Han fortsätter:
- Vi känner igen kritiken från andra nationalparker runt om i Sverige. I somras granskade vi förslaget till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken i västra Åsnen. Här gavs inte mycket vägledning till hur turismen ska utvecklas. Därför vill vi komplettera underlagen med en specifik lokal utvecklingsplan för traktens naturturism som tas fram tillsammans mellan förvaltning och näringen. 

Med ett tydligt uppdrag från regering och riksdag och en väl och lokalt förankrad vision finns det goda möjligheter att utveckla natur- och ekoturismen i Laponia i nära samverkan med renskötsel, friluftsliv och inte minst naturskydd. / Foto: Staffan Widstrand

- Trots fina löften i samband med invigda nationalparker, är det oklart om och i så fall hur Naturvårdsverkets och länsstyrelsens, i det här fallet även Laponiaförvaltningens, uppdrag ser ut. Svaret vi vanligtvis får, är att det inte ingår i myndighetens arbete att främja besöksnäringens utveckling. Därför måste regering och riksdag bringa klarhet i vad som faktiskt gäller.

Ska turismen blomstra i våra nationalparker, menar Ekoturismföreningen att det behövs tydliga direktiv om hur dessa tillgångar ska nyttjas optimalt till förmån för nya jobb och företag, värdefull natur, vårt kulturarv, lokal naturturism, friluftsliv, regional tillväxt och andra gröna näringar som renskötseln.
- Därför måste Laponiaförvaltningen få ett tydligt och starkt mandat och direktiv från regering och riksdag att i samklang med naturvård och rennäring bidra till en hållbar och livskraftig besöksnäring, avslutar Per Jiborn.

Länkar:

 

Ekoturismföreningen är en näringslivsbaserad intresseorganisation som samlar och företräder den naturbaserade turismen runt om i Sverige. Det omfattar företag och aktörer som erbjuder boende, måltider, aktiviteter och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Föreningen bildades 1996, samlar runt 400 företag och organisationer. Genom kvalitetsmärkningen ”Natures Best Sweden” erbjuds naturturismföretag en affärsutvecklingsprocess mot ett ansvarsfullt och hållbart företagande - ekoturism. 

 

 

Tillbaka