Tipsa en vän
Stockholm den 11 september 2014

Riksdagen vill se ett omtag

Riksdagshuset

Med lite olika formuleringar visar riksdagens partier att de vill se ett omtag i frågan om turism i våra nationalparker. Partierna är i stort eniga om att dialog, samverkan och ibland avtal är principerna för turism på annans mark, vilket även gäller nationalparker. Det bäddar för en spännande nystart för turism i skyddad natur.

Naturvårdsverkets beslut om en omfattande avreglering av turism i våra nationalparker ifrågasätts nu av i stort sett riksdagens alla partier. / Foto: Staffan Widstrand

I en gemensam debattartikel i början av augusti kritiserade Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutet om en omfattande avreglering av turismen i Sveriges nationalparker. Kritiken var en reaktion på det beslut som Naturvårdsverket fattade i början av sommaren, och som innebär att turism och annan kommersiell verksamhet släpps vind för våg i 16 av våra nationalparker. En förändring som träder i kraft till årsskiftet, och som tidigare under våren orsakade omfattande kritik från företrädare för svensk naturturism, markägare och naturskyddsorganisationer.

Med anledning av den här kritiken valde Ekoturismföreningen att tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) fråga riksdagens alla partier hur de ser på turism på annans mark och vad de anser om Naturvårdsverkets beslut att avreglera turismen i våra nationalparker.

Kristina Nilsson & Helena Leanders debattartikel om turism i våra nationalparker har nu resulterat i en bred samsyn om turism på annans mark oavsett vem som äger marken. / Foto: Riksdagen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bekräftar i sina svar att man vill uppmuntra dialog och samverkan mellan turismföretag och markägare och att vem som äger marken inte har betydelse. Naturvårdsverkets beslut kritiseras och man förordar någon form av tillståndsplikt för att säkerställa att nationalparksturismen bedrivs på ett seriöst sätt.
Vänsterpartiet vill se en långsiktig handlingsplan för naturbaserad turism, förespråkar dialog och samråd mellan arrangörer och markägare, och öppnar dörren för en starkare reglering i skyddade områden. Vidare anser partiet att det är rimligt att normen i våra nationalparker är tillstånd för företag och anmälningsplikt för övrigt organiserat friluftsliv.

Centerpartiet, med miljöministern Lena Ek som chef för Miljödepartementet, tror att Naturvårdsverket bör ompröva sitt tidigare beslut. / Foto: Patrick Trägårdh

Centerpartiet, som under åtta år har styrt Miljödepartementet och indirekt även Naturvårdsverkets arbete, betonar i ett utförligt svar vikten av balans mellan äganderätt och allemansrätt, gott samarbete med markägare och den praxis som Högsta domstolens beslut från 1990-talet innebär. Centern ser också stora möjligheter att stärka svensk ekoturism och poängterar Ekoturismföreningens betydelse i det sammanhanget. Partiet vill utveckla turismen i våra nationalparker, men menar att det måste ske med respekt för naturvärden och att det därför behövs kontrollfunktioner för att begränsa oseriösa aktörer och aktiviteter. Centerpartiet ”tror därför att det är nödvändigt att Naturvårdsverket omprövar sina beslut på området”.

Irene Oskarsson, riksdagsledamot för KD, svarar att Naturvårdsverkets position i frågan om turism i våra nationalparker inte rimmar med de instruktioner som gavs av regeringen. / Foto: Riksdagen

Kristdemokraterna hänvisar till allemansrättens grundläggande princip och att samma principer ska gälla över allt. När det gäller turism i våra nationalparker anser partiet att utmaningen främst gäller friluftsovana besökare från större städer, och att turismföretagens påverkan är begränsad. Partiet menar vidare att reaktionerna på Naturvårdsverkets beslut aktualiserar behovet av en översyn, att Naturvårdsverket bör ta intryck av den omfattande kritiken och överväga en omprövning av sitt tidigare beslut. I ett förtydligande skriver Irene Oskarsson, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, att ”Naturvårdsverkets nuvarande position och ambition för förändring efter 1 januari 2015 rimmar inte med den instruktion som angavs av oss och våra allianskamrater i skrivelsen.”

Varken Moderaterna och Folkpartiet, regeringens två största partier, formulerar någon direkt kritik mot Naturvårdsverkets omfattande avreglering. Båda partierna är dock tydliga med att samma principer bör gälla oavsett om det handlar om en statligt förvaltad nationalpark eller en privatägd skog. Folkpartiet förespråkar dialog och överenskommelser med markägaren, och Moderaterna ser gärna att företag avtalar om hur aktiviteter ska bedrivas på annans mark. Även i våra nationalparker vill Moderaterna arbeta mer med avtal mellan parterna, och Folkpartiet kommenterar Naturvårdsverkets avreglering med att man uttryckt en oro över hur oseriösa aktörer ska kunna hanteras i framtiden. Sverigedemokraterna har inte besvarat frågorna om turism på annans mark.

Björn Galant, LRF:s expert på allemansrätten, kommenterar svaren på följande vis:

Björn Galant, säger att riksdagens samsyn kring turism på annans mark är ytterst glädjande. / Foto: Johanna Norin

- Riksdagens samsyn i de här frågorna är ytterst glädjande. Det här är en viktig arbetsseger för en spännande allians mellan markägare, naturturism och ideellt naturskydd. Inte minst Ekoturismföreningens arbete med frågan har varit av stor betydelse.
- Partiernas samsyn ligger också i linje med den ”åtgärdstrappa” som Naturvårdsverket presenterade i den omfattande dialogprocessen om allemansrätten under 2012 och 2013. Naturvårdsverkets åtgärdstrappa är både balanserad och pedagogisk, och nu kan vi på allvar arbeta vidare med den. 
Även Per Jiborn på Ekoturismföreningen välkomnar riksdagspartiernas samsyn:
- Svaren visar att partier från Moderaterna till Vänsterpartiet är överens om att dialog, samverkan, överenskommelser och ibland skrivna avtal ska vara den vägledande principen, och det oavsett vem som äger eller förvaltar marken. Detta ger oss en utmärkt plattform för att ta ett omtag i frågan och be Naturvårdsverket att ompröva sitt beslut.

Ekoturismföreningen menar att riksdagens samsyn kring turism på annans mark bäddar för en spännande nystart för turism i skyddad natur. / Foto: Staffan Widstrand

- Rätt utformad har svensk nationalparksturism fantastiska möjligheter att bidra till både lokala jobb och regional utveckling. Dessutom finns nu förutsättningar för att företag inom naturbaserad turism i nära samverkan med parkernas förvaltning på allvar kan börja arbeta för att tillhandhålla guidningar, upplevelser och naturliga äventyr i världsklass. En ambition helt i linje med Naturvårdsverkets nyligen framtagna varumärkesstrategi för Sveriges nationalparker. 

Här finns partiernas svar i sin helhet:

 

Länkar:

 

 

 

Tillbaka