Tipsa en vän
Stockholm den 25 maj 2015

Sportfisket skapar miljardexport

Tjuonajokk Camp / Fjällfiske

Sportfisket bidrar till internationella turismintäkter på minst en miljard kronor. Bilden av Sverige som ett attraktivt resmål för utländska sportfiskare skapas däremot främst av några dussin fisketurismföretag. Därför måste sambandet mellan resans motiv och turismexporten i stort förtydligas och inspirera framtida insatser.

Sällskap av män dominerar gruppen av utländska besökare som fiskade under sin Sverigevistelse. / Foto: FishYourDream

Enligt Tillväxtverkets undersökning Internationella besökare i Sverige (IBIS) angav drygt 800 000 besökare att de hade fiskat under sin vistelse i Sverige 2013. Det betyder att gruppen som hade fiskat uppgick till drygt fyra procent av totalt 18,8 miljoner utländska turister. En färsk och mer detaljerad redovisning från Tillväxtverket visar att gruppen i huvudsak består av män (67 %), som reser i grupp (81 %) och utan barn (69 %). Siffror som bekräftar bilden av att sportfiske ofta utövas av män i grupp. De fem viktigaste exportmarknaderna för svenskt sportfiske var under 2013: Tyskland (22 %), Danmark (19 %), Norge (18 %), Polen (9 %) och Finland (5 %).

Siffrorna från IBIS pekar på att sportfisket är en av Sveriges främsta reseanledningar och att den här aktiviteten i större eller mindre grad bidrar till årliga exportintäkter på upp till 4,5 miljarder kronor till hela den svenska besöknäringen. Den summan förutsätter dock att gruppen som har fiskat uppför sig som snittet för övriga internationella besökare. Om så är fallet framgår inte av Tillväxtverkets redovisning. Däremot kan sannolikt ytterligare körningar i IBIS databas ge svar på frågan. I väntan på att det sker, får följande resonemang bidra till en fördjupad analys. 

Mat med hemifrån eller lokala läckerhet i restaurangen. Tjuonajokk Camp är en av få anläggningar som erbjuder boende, restaurang med fulla rättigheter, båtar och guidningar i kanten av attraktiva fiskevatten. / Foto: FishYourDream

Enligt IBIS spenderar internationella besökare i snitt 921 kronor per dag och besökare, och stannar i snitt sex dagar i Sverige. Troligen ligger de fiskande gästerna nära snittvistelsen, medan deras konsumtion på resmålet sannolikt är lägre. Hur mycket internationella sportfiskare spenderar skiljer sig nämligen rejält mellan olika företags utbud. På Tjuonajokk, en av våra internationellt mest kända fiskecamper, är snittet per dag och gäst nästan 3 000 kronor. Ett betydligt vanligare alternativ är att utländska fiskesällskap hyr en stuga med självhushåll och båt någonstans i Mellansverige. Inte sällan tas då en stor del av maten med från hemlandet, och då kan konsumtionen här i Sverige sjunka till en tiondel, det vill säga till mindre än 300 kronor per gäst och dag. En trolig gissning är därför att de fiskande besökarnas totala konsumtion uppgår till hälften av snittet. Det vill säga runt 460 kronor per dag och gäst. Det betyder att gruppen som har fiskat under sin Sverigevistelse spenderade runt 2,2 miljarder kronor under 2013, vilket ger en tydlig indikation av sportfiskets ekonomiska betydelse och dess bidrag till svensk turismexport. Om vi sedan antar att intresset för sportfiske bara var en avgörande reseanledning för hälften av dessa besökare, begränsas exportintäkterna till drygt en miljard kronor. 

Vilda, vackra och välmående fiskevatten är grunden för all framgångsrik fisketurism. / Foto: FishYourDream

Men bara en mindre del av dessa reducerade intäkter hamnar hos aktörer som kan kallas fisketurismföretag. Merparten används för att betala transportörer, hotell och restauranger längs vägen, affärer och bensinbolag. Antalet fisketurismföretag i Sverige är omtvistat och beror till stor del på hur begreppet definieras. Flera undersökningar* pekar på att det är färre än 400 företag, som troligen omsätter runt 200 miljoner kronor tillsammans. Det betyder i så fall att fisketurismens andel av exportintäkterna med anknytning till svenskt sportfiske är 20 procent. 

Per Jobs menar att några dussin fiskeföretag profilerar Sverige som ett attraktivt resmål för internationella sportfiskare. Något som sedan gynnar stora delar av den övriga besöksnäringen. / Foto: FishYourDream

Per Jobs, ordförande för Sveriges Fisketurismföretagare och med egna anläggningar i Ammarnäs, på Gotland och i Tjuonajokk, tolkar sportfiskets exportvärde på följande vis:
- Siffrorna från IBIS visar tveklöst att sportfisket är en viktig anledning för att besöka Sverige. Bland olika aktiviteter i vår natur är fisket en av de främsta. Ekoturismföreningens analys kring den här delen av svensk turismexport visar också att det är många fler aktörer än enbart typiska fisketurismföretag, som tjänar pengar på internationella sportfiskare. Om resonemanget stämmer, kan vi säga att för varje tusenlapp som fisketurismbranschen tjänar, bidrar sportfisket samtidigt till fyra gånger större intäkter i den övriga besöksnäringen. 

Bilden som besökande journalister och nyckelpersoner förmedlar av sportfisket i Sverige har stor betydelse för de kommande årens turismströmmar. / Foto: Staffan Widstrand

- Det är också viktigt att förstå att den här delen av vår turism är helt beroende av hur väl vi lyckas konkurrera på en internationell marknad. De senaste årens siffror från IBIS visar att, antalet fiskande besökare har sjunkit med drygt 100 000 turister eller nästan tolv procent mellan åren 2011 och 2013. Det är oroväckande när vi vet att den internationella konkurrensen är knivskarp. Det handlar om att skapa en bild av Sverige som ett attraktivt, prisvärt och högkvalitativt resmål för miljoner sportfiskande européer. Här spelar några dussin fisketurismföretag en avgörande roll, eftersom det är dessa som besöks av nyckelpersoner och journalister, vilka sedan förmedlar sin bild av Sverige via tidningar, TV och webbsidor.

- Därför har hundratals andra fisketurismföretag och en stor del av hela vår besöksnäring  ett egenintresse av hur svensk fisketurism utvecklas. Vi behöver vaska fram och utveckla ett toppsegment av högkvalitativa företag på området, samtidigt som vårt breda utbud av olika fiskeupplevelser behöver förädlas och bli bättre. En utmaning som kräver långsiktiga insatser både nationellt och regionalt.

Framtidsplanen för svensk fisketurism innehåller initiativ och förslag på åtgärder för fler levande fiskevatten, regional utveckling och växande exportintäkter. / Foto: Staffan Widstrand

- Inom kort presenterar vi den slutgiltiga versionen av branschens egen framtidsplan, med en lång rad förslag på åtgärder för att svensk fisketurism ska utvecklas och växa. Vi hoppas att planen kommer att studeras av myndigheter och politiska beslutsfattare och att vi sedan tillsammans kan forma en långsiktig nationell åtgärdsplan för hur vår fisketurism ska växa. Detta för att kunna bidra till fler nya jobb på landsbygden, högre exportintäkter och mer lokal utveckling.

* ETOUR:s kartläggning från 2014 visar att antalet företag där sportfisket är viktigt eller mycket viktigt uppgår till 285 stycken av totalt 648 företag. I LRF:s rapport om de gröna näringarnas affärer på gårdsnivå anges antalet företag som sysslar med jakt- och/eller fisketurism till 580 företag. En studie från 2002 kring svensk fisketurism identifierade 334 företag inom fisketurism.

Länkar:

 

 

Tillbaka