Tipsa en vän
Stockholm den 15 juni 2015

Fler fiskevatten och jobb

FishYourDream / Fiske på Gotland

Sveriges Fisketurismföretagare och Ekoturismföreningen har nu antagit en gemensam framtidsplan för svensk fisketurism. Planen efterlyser långsiktiga nationella insatser för att stärka fisketurismens växt- och konkurrenskraft. Åtgärder som bidrar till fler attraktiva fiskevatten, nya jobb på landbygden och högre exportintäkter.

Enligt siffror från Tillväxtverket sjunker antalet internationella besökare, som har angett att de har fiskat under sin Sverigevistelse. / Foto: Staffan Widstrand

Nyligen visade Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare att exportvärdet på svensk fisketurism sannolikt kan uppskattas till ett par miljard kronor. Siffran bygger på en analys av Tillväxtverkets kartläggning av internationella besökare i Sverige (IBIS), som visar att sport- och fritidsfisket är ett av de viktigaste och största segmenten inom svensk naturbaserad turism. I den senaste IBIS-rapporten, som bygger på gränsundersökningen från 2014, presenterar Tillväxtverket dessutom olika tidsserier för vistelsetid, syfte, färdmedel och genomförda aktiviteter. Flera studier har tidigare slagit fast att svensk natur är en av de främsta anledningarna för många utländska resenärer att besöka Sverige. Underlagen i IBIS kan nu för första gången visa hur intresset för olika aktiviteter förändras över tid, och statistiken visar då att både kultur- och naturrelaterade aktiviteter har minskat under de senaste fyra åren. Bryter man ut och analyserar delsegmentet för besökare som har angett att de har fiskat, är tappet hela 35 procent mellan åren 2011 och 2014.  

Sverige behöver vässa utbud, marknadsföring och försäljning för att bättre kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. / Foto: Staffan Widstrand

- Tillväxtverket skriver att siffrorna ska tolkas med försiktighet, men den nedåtgående trenden måste rimligen bli en väckarklocka för bransch och myndigheter. Om siffrorna för de som har fiskat under sitt Sverigebesök är korrekta, tyder detta på att vi måste vässa vårt utbud, marknadsföring och försäljning på olika internationella marknader. För att lyckas med det måste vi först utvärdera och diskutera vad som fungerat bäst under de senaste tio åren, säger Pia Jönsson Rajgård ordförande för Svenska Ekoturismföreningen, och tillägger:
- Vår framtidsplan blir ett första bidrag till en sådan dialog. I planen pekar vi bland annat på behovet av en långsiktig exportkompetens, vikten av att sätta branschen i fokus, och stärka lokala och regionala satsningar med nationella insatser. Vi behöver också titta närmare på bredd och spets inom svensk fisketurism, eftersom mycket tyder på att några dussin arrangörer av fisketurism spelar en helt avgörande roll när Sverige ska synas i olika internationella fisketidningar, TV-reportage och på webbplatser. Därför är det tid att bransch och myndigheter tillsammans börjar samtala om hur våra offentliga utvecklingsmiljoner används så optimalt som möjligt och med de utländska besökarnas behov i fokus. 

Harrfisket i Tjuonajokk är välkänt och uppskattat bland internationella sportfiskare. / Foto: FishYourDream

Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket har tittat närmare på de senaste årens satsningar på svensk fisketurism.
- Det är en ganska splittrad bild som träder fram. Satsningar på fisketurism kan vara delar i större utvecklingsprojekt. De kan vara nationella, regionala eller delar av lokalt ledd utveckling, tidigare Leader. Dessutom ryms allt ifrån punktinsatser till större fleråriga nationella satsningar på export av svensk fisketurism. Idag finns alltså ingen exakt statistik, men en kvalificerad gissning är att vi åtminstone har investerat någonstans mellan 50 - 100 miljoner via olika utvecklingsprojekt runt om i Sverige under perioden 2007 - 2013. Därför är det oroande att statistik från Tillväxtverket pekar på en nedåtgående trend för fiske som aktivitet bland utländska besökare.
- Branschens egna tankar och förslag i den nu antagna framtidsplanen blir därför ett välkommet inspel i vårt fortsatta arbete för öka antalet jobb och exportintäkter från sport- och fritidsfisket, säger Daniel Melin.  

Mer attraktiva fiskevatten och fler jobb är centrala teman i den nu antagna framtidsplanen för svensk fisketurism. / Foto: FishYourDream

- Vår framtidsplan är bara ett första steg. Efter sommaren går vi vidare och fokuserar på några prioriterade frågor i planen. Då handlar det om att skapa största möjliga enhet och kraft mellan oss som arbetar med natur- och fisketurism, men också söka samverkan med mark- och fiskevattenägare och de som har sportfiske som sitt stora fritidsintresse. I det sammanhanget vill jag passa på och tacka SwedenFishing för deras värdefulla bidrag i arbetet med vår framtidsplan. Till hösten fortsätter vår dialog kring bättre villkor för svensk fisketurism, avslutar Pia Jönsson Rajgård.
 
Länkar:

 

 

Tillbaka