Tipsa en vän
Stockholm den 27 november 2015

Modell för nationalparksturism

Klipphäll på Koster

När våra nationalparker öppnas för naturturism ökar behovet av tydliga roller och samverkan till ömsesidig nytta. Utifrån Kosterhavets nationalpark lanseras nu en samverkansmodell där parkens utbud av aktiviteter, boende och måltider exponeras, ständig förbättring stimuleras och rollerna mellan turism och förvaltning tydliggörs.

Kosterarkipelagens myller av öar, kobbar och skär är ett populärt resmål för kajakpaddlare. / Foto: Joakim Hermanson / Upplevelsebolaget

Med bortåt en halv miljon besökare per år är Kosterhavet en av Sveriges mest besökta nationalparker. Den marina parken, som omger öarna Nord- och Sydkoster i norra Bohuslän, är också en destination med många verksamma turismföretag. Här erbjuds bland annat hummerfiske, sälsafari, båtturer och kajakpaddling bland Kosterarkipelagens myller av småöar. På Kosteröarna och fastlandet finns ett brett utbud av boende från camping till anrika hotell, och det är gott om restauranger och caféer, där många lockar med en tydlig lokal profil kring skaldjur, fisk och närodlade läckerheter. Möjligheten att skapa nya jobb kring en hållbar turism i samverkan med naturskydd, var därför en röd tråd genom både kungens och dåvarande miljöministern Andreas Carlgrens invigningstal i september 2009.

Joakim Hermanson är en av Sveriges mest erfarna arrangörer av kajakpaddlingar. / Foto: Upplevelsebolaget

Det senaste året har en arbetsgrupp bestående av förvaltningen av Kosterhavets nationalpark, Kosteröarnas Företagarförening, Ekoturismföreningen, Turistrådet Västsverige, Strömstad och Tanum Turist diskuterat hur samverkan mellan förvaltning och traktens besöksnäring kan fördjupas och utvecklas till ömsesidig nytta. Arbetet har i huvudsak finansierats av Tillväxtverket.
Joakim Hermanson, ägare till Upplevelsebolaget med egna paddelturer i nationalparken och ledamot av Ekoturismföreningens styrelse, har varit en gruppens deltagare:
- Vi har försökt hitta lösningar på tre utmaningar för framtidens nationalparksturism. För det första rollfördelningen mellan turism och förvaltning. Det vill säga - vem gör vad? För det andra att skapa en praxis kring att bejaka och synliggöra traktens besöksnäring. Det är viktigt för besökarna, men vi vill också gynna de som på ett varsamt och hållbart sätt vill ta ansvar för och utveckla turismen i och runt parken. Och slutligen vill vi knyta ihop säcken genom att få till en process som stimulerar en ständig förbättring bland nationalparkens företag.

Anders Tysklind, nationalparkschef för Kosterhavet, menar att samverkan med traktens besöksnäring har varit en prioriterad fråga sedan invigningen i september 2009. / Foto: Kosterhavets nationalpark

Enligt förslaget till samverkansmodell ansvarar besöksnäringen för turismen medan förvaltningen fokuserar på skötsel, underhåll och tillsyn av nationalparken. I förvaltningens uppgift ingår också drift av entréer och naturum med uppdrag att inspirera och sprida kunskap om parkens natur- och kulturvärden.
- Samverkan med traktens besöksnäring har varit en prioriterad fråga sedan första dagen, berättar Anders Tysklind som är nationalparkschef i Kosterhavet, och tillägger:
- Med vårt förslag hoppas vi kunna bidra till en fortsatt och fördjupad samverkan där vi tillsammans kan tillgängliggöra nationalparken för fler, få fler att stanna längre och upptäcka mer under hela året, utveckla samarbetet mellan parkens förvaltning och traktens turismföretag och bidra till ett ökat engagemang för parkens långsiktiga skydd.

Helena von Bothmer på Kosters Trädgårdar menar att vi måste våga premiera de som engagerar sig och går före. / Foto: Karin Björk

En central punkt i modellen är att bejaka och synliggöra de företag som vill arbeta med nationalparkens besökare. Genom att införa en obligatorisk informations- och planeringsdag varje år vaskas de företag fram som vill engagera sig i nationalparken, samtidigt som dialogen med förvaltningen främjas. Det är dessa företag och deras utbud som sedan ska synliggöras via olika informationskanaler som webb, trycksaker, naturum och entréer.
- Det blir ett sorts ambassadörskap där det ingår att vidareutbilda sig, föra en dialog med parkens förvaltning, och informera gästerna om nationalparkens värden. Vårt engagemang belönas med en värdefull exponering, säger Helena von Bothmer som driver Kosters Trädgårdar och även företräder Kosteröarnas Företagarförening.
- Samtidigt kan företagen bidra till en förbättrad information till besökarna och på så vis minska slitage och nedskräpning i en av Sveriges mest välbesökta nationalpark.

Ska svenska nationalparker kunna konkurrera på internationella marknader är det viktigt att det finns ett brett och kvalitetssäkrat utbud. / Foto: Göran Assner

Svenska nationalparker är också ikoner som fungerar som turismmagneter runt om i världen, vilket i sin tur kräver att Sverige måste vässa sin internationella konkurrenskraft i form av exportmognad, språkkunskaper, värdskap, ständig kvalitetsförbättring och en hel del annat. Utmaningar som Turistrådet Västsverige har arbetat med sedan länge. Samverkansmodellen innehåller därför en premiumnivå för de företag som vill och kan leverera upplevelsekvalitet utöver det vanliga till internationella och svenska besökare. Johan Engström, från Turistrådet Västsverige, förklarar:
- Regeringen vill nu se särskilda exportsatsningar på hållbar natur- och ekoturism. Då måste vi kunna leverera boende, måltider och aktiviteter som kan konkurrera internationellt. Därför föreslår vi ett mer ambitiöst ambassadörskap för de företag som har eller vill ta steget in i någon etablerad miljö- och kvalitetsmärkning som Svanen, Naturens Bästa, Swedish Welcome och KRAV. På så vis bidrar vi till en positiv utvecklingsspiral och premierar de som anstränger sig ännu ett snäpp.

Förslaget till samverkans modell pekar också på ett par område där dialogen måste fortsätta. Bland annat behövs en vägledande praxis för guidade upplevelser runt landets naturum. / Foto: Göran Assner

Förslaget till samverkansmodell skickas nu vidare till Naturvårdsverket och Tillväxtverket som har finansierat utvecklingsarbetet.
- Vi är många som ser en fantastisk möjlighet i att utveckla turismen i och runt Sveriges nationalparker. Arbetsgruppens förslag till samverkansmodell är ett viktigt steg på vägen, och nu hoppas vi att en nationell process kan ta arbetet vidare. I vår grupp är vi överens om modellens stomme, men vi pekar också ut ett antal områden där dialogen måste fortsätta. Det gäller främst om och hur förvaltningens webbsidor kan användas för att exponera de företag som axlar ett ambassadörskap, behovet av en vägledande praxis för naturumens utomhusaktiviteter, hur nationalparkernas guldstjärna kan länkas samman med etablerad miljö- och kvalitetsmärkning och en fördjupad dialog om och hur turismföretag kan bidra till en bättre tillsyn och skötsel i våra nationalparker, avslutar Joakim Hermanson från Ekoturismföreningen.

Länkar:

 

 

Tillbaka