Tipsa en vän
Stockholm den 17 mars 2014

Naturturismen omsätter miljarder

Bäck i barrskog

Nyligen presenterade forskningsinstitutet Etour en unik kartläggning av svensk naturturism. Trots en strikt definition av begreppet visar studien att naturturism omsätter flera miljarder, har en tydlig tillväxtpotential, och består av företag som vill erbjuda naturupplevelser och bidra till en hållbar lokal utveckling.

Peter Fredman, professor i naturturism vid Etour, ser en tydlig tillväxtpotential i svensk naturturism. / Foto: Etour

Turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet uppskattar att svensk naturturism omsätter 3,6 miljarder kronor och att det är en bransch med framtiden för sig.
- Resultaten pekar mot att det är troligt att naturturismbranschen växer i framtiden. 37 procent av företagen anser att de är i en tillväxtfas, och bara åtta procent att de är på tillbakagång, säger Peter Fredman som är professor i naturturism vid Etour.

Den nationella kartläggningen, som är den första i sitt slag, bygger på ett representativt urval av drygt 1 800 företag över hela Sverige, och där närmare 650 företag besvarade den utskickade enkäten. Några av de viktigaste slutsatserna är följande:

 • Sportfisketurism är ett av de viktigaste delsegmenten inom svensk naturturism. / Foto: Staffan Widstrand
  Boende och naturguidningar är de främsta affärsverksamheterna och bland olika aktiviteter sticker sportfiske, kajak/kanot, forsränning och vilt- och fågelskådning ut som de viktigaste för omsättningen. De två främsta företagsformerna är enskild firma och aktiebolag, 80 procent har startat sin verksamhet efter 1989, och flest företag finns i Västra Götland, Norrbotten, Jämtland och Östergötland.
 • Sommarmånaderna augusti, juli och juni är de viktigaste under året och privatresenärer är den största kundgruppen. Bland utländska besökare dominerar tyskar följt av danskar, holländare och norrmän.
 • Merparten av företagen arbetar på annans mark (privat eller offentlig) och över 85 procent av företagen anser att allemansrätten är viktig eller mycket viktig för företaget. Närmare 55 procent anser att överenskommelser med markägaren är viktig eller mycket viktig.
 • Annan turism, skogsvägar och möjlighet till svamp- och bärplockning listas som positiva faktorer, medan vindkraft, gruvor och vattenkraft hamnar högst på listan över faktorer som påverkar naturturismen negativt.
 • Älgen är sannolikt den enskilt viktigaste djurarten för svensk naturturism. / Foto: Staffan Widstrand
  Skog, sjöar och vattendrag är de viktigaste naturtyperna för naturbaserad turism och här är faktorer som vacker och storslagen natur, tystnad och tillgång på vilt de viktigaste faktorerna. Bland djurarter uppges fisk för sportfiske, fåglar och älgar vara de värdefullaste.
 • Få företag (14 procent) uppger att man bedriver naturturism i eller i närheten av någon av Sveriges 29 nationalparker, och av dessa använder bara en tredjedel nationalparken i sin marknadsföring. Däremot anger nästan hälften av företagen att skyddad natur, som tusentals naturreservat, är viktig eller mycket viktig för verksamheten.
 • 70 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bidra till en hållbar utveckling och vanligast är att man använder någon märkning eller certifiering som Naturens Bästa och Green Key. Däremot är hållbarhetsredovisningar och klimatkompensation mindre vanligt. De främsta skälen bakom företagens miljöarbete uppges vara en bättre image, fler kunder och andra marknadsföringsfördelar.
 • Turism i nationalparker, som till Gotska Sandön, kommer vara föremål för fördjupad forskning från Etours sida under de kommande åren. / Foto: Staffan Widstrand
  Runt hälften av företagen svarar att samverkan med andra företag inom naturbaserad turism och besöksnäringen är viktig eller mycket viktig. Bland nationella organisationer och branschföreträdare är samarbete med Ekoturismföreningen det vanligaste alternativet följt av LRF och Svenska Turistföreningen.
 • Drygt hälften av de som har svarat på enkäten har en akademisk utbildning och merparten är mellan 40 och 70 år gamla.

 

Under de kommande åren ska Etour att arbeta vidare med kartläggningens insamlade data. Bland annat flaggar forskningsinstitutet för en djupare analys och granskning av turism i nationalparker och skyddad natur.

Länkar:

 

 

Tillbaka