Tipsa en vän
Stockholm den 28 oktober 2015

Riksdagen motionerar om naturturism

Riksdagshuset

Sänkt moms på naturguidningar, laxturism som en norrländsk möjlighet, ett samverkansprogram för turistnäringen och en översyn av lagen kring terrängkörning. Det är några förslag och tankar bland årets riksdagsmotioner kring turism på landsbygden och i svensk natur. Här presenteras ett axplock ur årets motionsflod.

Vänsterpartiet vill höja statusen på bland annat fjällturismen. / Foto: Staffan Widstrand

Håkan Svenneling, Jens Holm och ytterligare fem riksdagsledamöter från Vänsterpartiet presenterar en särskild landsbygdsmotion. Under rubriken Satsa på turismen lyfter man fram möjligheten till jobb runt svenska nationalparker och avslutar med följande rader:
”Speciellt måste fjäll- och landsbygdsturismen uppvärderas och ses som en viktig näring ur ett regionalpolitiskt perspektiv och få en större del av de framtida infrastruktursatsningarna. Staten bör i samarbete med kommuner, föreningar och företag ta ett ökat ansvar för att locka besökare till hela Sverige. Regeringen bör därför lägga fram förslag till samverkansprogram för turistnäringen så att den uppnår samma status som andra branscher.”

Även moderata riksdagsledamöter har inspirerats av Ekoturismföreningens opinionsarbete kring svensk nationalparksturism. Ulf Berg från Dalarna har uppmärksammat utmaningarna runt skattesubventionerade naturguidningar och föreslår ”att regeringen i sina direktiv till statliga myndigheter som Naturvårdsverket pekar på att etablering av verksamhet ska ske i dialog med privata företag så att dessa inte trängs undan.”

Flera moderata riksdagsledamöter föreslår lägre moms på naturguidningar. / Foto: Staffan Widstrand

Flera riksdagsledamöter från Moderaterna har även i år lämnat in motioner kring sänkt moms på naturguidningar. Cecilia Magnusson skriver i sin motion om ambitionen är ”att främja de kulturella och kreativa näringarna, samt att fördubbla turismen i Sverige till 2020, bör friluftsturismen garanteras bättre villkor. Guidade turer är enligt friluftsnäringen efterfrågat av både svenska och utländska turister som upplever vårt avlånga land.”
Samma budskap framför Sten Bergheden: ”Den svenska turistnäringen behöver rättvisa och lika villkor. En lägre och mer enhetlig momssats skulle underlätta för företag att våga starta utan att behöva tänka på vilka tjänster som belastas med en mer fördelaktig moms. Regeringen bör överväga att se över dagens momssatser för olika verksamheter inom turistnäringen i syfte att de harmonieras på en lägre nivå.”

Både kungen och enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter vill se en satsning på lax och öring till förmån för arbetstillfällen och landsbygdsutveckling i norra Sverige. / Foto: Martin Falklind

De två norrländska socialdemokraterna Isak From och Emilia Töyrä skriver i sin motion att ”en gren med stor potential är fisketurismen och särskilt laxfisket i våra åar och älvar.” I samma motion föreslås att ”en utveckling av besöksnäringen baserad på Norrlands vildlaxälvar är därför önskvärd. Det finns därför anledning att se över behovet av att satsa på projekt för att stimulera sportfisketurism.”

Stina Bergström från Miljöpartiet vill se en översyn av 40 år gammal terrängskörningslag och pekar på norsk praxis på området. Hon skriver att ”även i Sverige måste vi hitta en balans mellan de som tycker det är roligt att köra snöskoter och de som vill uppleva tystnaden i skidspåren. Detta är även en viktig fråga för markägarna och för de företag som arbetar med naturturism.”

 

 

Tillbaka